Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Knihovní řád
Městské knihovny Horažďovice


I. Základní ustanovení

Čl. 1
Právní zakotvení

 1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Horažďovice, schválenou zastupitelstvem města usnesením č.j. 19 ze dne 12. června 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon - dále jen KZ), vydává město Horažďovice tento Knihovní řád (dále jen KŘ).
 2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17, odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17, odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 3. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  1. Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ),
  2. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. 2
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 KZ.

Čl. 3
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a 14.
  Jsou to:
  1. výpůjční služby:
   1. půjčování v prostorách knihovny - prezenční půjčování
   2. půjčování mimo knihovnu - absenční půjčování,
  2. meziknihovní služby:
   1. meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
   2. mezinárodní meziknihovní služby,
  3. reprografické a jiné kopírovací služby,
  4. informační služby:
   1. poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
   2. bibliograficko informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru
   3. lokačně informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
   4. přístup do bází dat lokálních i na síti
   5. přístup na internet,
  5. elektronické služby,
  6. propagační služby:
   1. pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání
   2. vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.
   3. www stránky knihovny
   4. pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.
 2. Základní služby poskytuje podle paragrafu 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle paragrafu 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
 3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční služby poskytuje knihovna jen uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Ostatní návštěvníci knihovny si mohou půjčovat knihy a časopisy pouze prezenčně po předložení občanského průkazu (dále jen OP).
 2. Čtenářem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu knihovny na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. U právnických osob navíc na základě písemného pověření. Každý čtenář zaplatí při přihlašování nebo při první návštěvě knihovny v daném roce registrační poplatek. Tento poplatek je na dobu 12 měsíců od data registrace.
 3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle paragrafu 4, zákona č.101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 4. Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených v databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb.
 5. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, respektive vnitřní směrnice tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 6. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
 7. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje uživatele:
   1. příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu
   2. uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. prezenční půjčování knih a časopisů
   3. služby, k jejíchž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz čtenáře knihovny nebo prokázání totožnosti OP, lze poskytnout pouze těm, kteří souhlasí se zpracování svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu
   4. základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele,
  2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
   1. akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, email apod.)
   2. základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.
 8. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede),
  2. údaje služební:
   1. údaje o vydaných a zrušených průkazech čtenáře knihovny
   2. údaje o tzv. transakcích - uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
  3. údaje účetní:
   1. údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, a dalších náležitostech dle paragrafu 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 5
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Ve všech prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Práva a povinnosti čtenáře zanikají odhlášením čtenáře z knihovny, neobnovením platnosti čtenářského průkazu v průběhu roku nebo odnětím čtenářského průkazu za porušování Knihovního řádu. O odnětí čtenářského průkazu rozhoduje vedoucí oddělení popř. vedoucí knihovny.
 4. Uživatel, který byl z řad čtenářů již jednou vyloučen pro porušování Knihovního řádu a nevyrovná své závazky vůči knihovně, se nemůže znovu stát čtenářem knihovny a nebudou mu v žádném oddělení knihovny poskytovány knihovnické služby.
 5. Připomínky k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkovi příslušného oddělení nebo vedoucí knihovny.

Čl. 6
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Získané informace může uživatel kopírovat na formátované diskety zakoupené v knihovně.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,autorský zákon).

Čl. 7
Pokyny pro práci s Internetem

 1. Internet je přístupný ve výpůjčních hodinách městské knihovny. V ostatních případech po dohodě a to pouze v pracovní době zaměstnanců knihovny .
 2. Služeb Internetu může využívat každý uživatel knihovny starší 15 let, po předložení čtenářského nebo občanského průkazu. Čtenáři do 15 let mohou využívat Internet pouze na dětském oddělení, po předložení čtenářského průkazu.
 3. Práce u PC stanice je limitována dobou 60 minut. Nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce, je možné po dohodě s knihovnicí dobu prodloužit.
 4. Uživatel Internetu (dále jen uživatel) si může předem objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky na čísle 376 547 593 nebo e-mailem: mvs@knihovna.horazdovice.cz. Doba prodlení je maximálně 10 minut. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 5. Uživatel musí dbát Knihovního řádu a pokynů pracovnic městské knihovny. Uživatel platí sazbu podle platného Ceníku za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.
 6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 7. Uživatel musí používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Při jakékoliv nejasnosti je uživatel povinen vyžádat si pomoc pracovnice knihovny.
 8. Uživatel je povinen při zakončení práce na PC ukončit veškeré otevřené soubory.
 9. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na disketách. Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v městské knihovně. Není dovoleno používat vlastní diskety ani použít diskety zakoupené v knihovně, pokud je uživatel již vynesl mimo prostory knihovny. Soubory stažené z Internetu se mohou ukládat pouze do vyhrazeného diskového prostoru. Informace a soubory je možné rovněž vytisknout. Cenu tisku stanoví Ceník.
 10. Uživatelům není dovoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách, případně je přímo v rozporu s právním řádem.
 11. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat a využívat nedostatky v bezpečnosti sítě. V případě porušení tohoto ustanovení, bude uživateli účtován sankční poplatek ve výši odpovídající škodě.
 12. Městská knihovna Horažďovice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
 13. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli (pracovnicí knihovny) přístup k Internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.

Čl. 8
Pokyny pro práci na počítači v textovém editoru a pro práci se skenerem

 1. Při využívání počítače v textovém editoru či při skenování bude uživateli účtována cena dle Ceníku.
 2. Textové dokumenty je uživatel povinen ukládat na disketu (A3,5).
 3. Městská knihovna neodpovídá za ztrátu dokumentů uložených na pevný disk.

III. Výpůjční řád

Čl. 9
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle paragrafu 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 10
Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v článku 9 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury, apod.),
  4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 2. Čtenář oddělení pro dospělé má právo si na platnou průkazku půjčovat dokumenty v oddělení pro děti a mládež. Roční poplatek zaplatí pouze v oddělení pro dospělé. Čtenář dětského oddělení má právo si na platnou legitimaci půjčovat dokumenty potřebné k výuce i v oddělení pro dospělé. V tomto případě zaplatí poplatek pouze na dětském oddělení.

Čl. 11
Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Pracovníci knihovny jsou povinni tuto skutečnost zaznamenat v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Čtenář si může požádat o rezervování zapůjčené naučné literatury nebo dokumentu. O rezervování beletrie rozhoduje pracovník oddělení. Dokument je rezervován po dobu 14 dnů. Za vyřízení požadavku zaplatí čtenář úhradu dle Ceníku.
 3. Počet výpůjček knih a periodik, které se absenčně půjčují na 1 čtenářský průkaz se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu.
 4. Výpůjčku cenných knih čtenář potvrzuje podpisem. U některých titulů může knihovna před vypůjčením požadovat od čtenáře zálohu až dvojnásobku ceny dokumentu. Při vrácení dokumentu bude čtenáři záloha vrácena.
 5. Knihovna zprostředkovává zapůjčení knih a periodik, které nemá ve svých fondech, z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby. Při realizaci výpůjčky čtenář zaplatí poplatek dle ceníku a je povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. Meziknihovní služba se vztahuje na naučnou a cizojazyčnou literaturu.

Čl. 12
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je stanovena u knih na 4 týdny u periodik na 14 dnů.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční doby.
 3. Výpůjční lhůta může být maximálně třikrát prodloužena, nežádá-li dokument jiný čtenář. Výpůjční lhůtu rezervovaných knih nelze prodloužit.
 4. Pokud má čtenář dokument půjčen víc jak 3 měsíce a nevrátí jej, nebude mu žádný jiný dokument zapůjčen. U výpůjčního protokolu vedeném přes počítač je výpůjční lhůta nastavena na 100 dnů a při jejím překročení třeba jediným svazkem, program počítače neumožní čtenáři další půjčování až do doby vrácení dlouhodobě půjčených knih.

Čl. 13
Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř. uhradit škodu jako při jeho ztrátě.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky, podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj a nebo jiným způsobem zasahovat do vypůjčeného dokumentu.

Čl. 14
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15
Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 16
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
  2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
  3. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
   1. cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty
   2. cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu.
 3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 4. Při náhradách se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu poplatek za jeden dokument.
 5. Při poškození informačního pramene je postupováno stejným způsobem jako při ztrátě. Za poškození je považován takový zásah, který dokument znehodnocuje z hlediska čtenářského nebo uměleckého.
 6. O způsobu náhrady ztráty rozhoduje vedoucí knihovny.

Čl. 17
Zálohy, kauce, placení předem

 1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
 2. Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

Čl. 18
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na nejbližší výpůjční den
  2. pro vybírání poplatků z prodlení je tedy rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou
  2. I. upomínka není zasílána, ale po uplynutí základní výpůjční doby knihovna automaticky účtuje poplatek z prodlení.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu čtenáře ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.
 4. Ostatní:
  1. pokud čtenář poškodí v knize čárový kód, je povinen škodu uhradit
  2. při záměrném poškození či ztrátě obalu zaplatí čtenář náhradu dle Ceníku.

Čl. 19
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, paragraf 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 20
Výjimky z knihovního řádu

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 21
Přílohy knihovního řádu

 1. Ceník.
 2. Směrnice o ochraně osobních údajů.

Čl. 22
Účinnost knihovního řádu

 1. Ruší se KŘ ze dne 1. 1. 2002.
 2. Tento knihovní řád byl schválen radou města dne 29. května 2002, nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2002 a platí na dobu neurčitou.
 3. Jakékoliv změny v KŘ a jeho Ceníku podléhají schválení radě města Horažďovice.

V Horažďovicích
Dne 24. června 2002

Václav Trčka, starosta

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10