Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Co musí udělat knihovna, aby mohla využívat služby regionálního oddělení Městské knihovny Horažďovice?

Knihovna, která chce využívat služby regionálního oddělení Měk Horažďovice musí být řádně zaevidovaná na Ministerstvu kultury. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb). K evidenci je nutné:

Dalším nezbytným dokladem, který musí knihovna požadující naše služby mít, je smlouva o spolupráci uzavřená mezi Měk Horažďovice a příslušnou obcí

Jaká je definice kulturní akce?

Kulturní akcí rozumíme knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je kultivace osobnosti, poskytují zábavu a estetický zážitek. Od spoluúčastníků se zpravidla nevyžaduje aktivní spoluúčast, např. besedy, výstavy, literární pásma, pořady, hudební pořady, koncerty, kvízy, exkurze, divadlo jednoho herce, literární čtení, besedy s převažující kulturní složkou, Muzejní noc, besedy s dětmi (pohádky, říkadla…)autorská čtení, pasování prvňáčků, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Lovci perel, soutěže, hraní stolních her, výtvarné, tvůrčí dílny, vyhodnocení soutěží, filmové projekce, divadelní představení, křty knih, recitační pásma, vernisáž výstavy. Nezahrnují se nástěnky a drobné výstavky (např. novinek).

Jaká je definice vzdělávací akce?

Vzdělávací akcí rozumíme knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je rozvoj vědomostí a znalostí, poskytuj nové informace a poznatky. Od účastníků se vyžaduje aktivní spoluúčast. Jedná se například o školení, kurzy, konference, přednášky, výstavy s informacemi (o autorovi, místě, historii…), exkurze, knihovnické, informační lekce, speciální akce (např. k výročí knihovny/kombinované prohlídky…), diskuze, workshopy, univerzity volného času, akce konané ve spolupráci se školou jako součást výuky (čtenářská, informační a digitální gramotnost), komentované hudební a filmové pořady.

Nová definice registrovaného uživatele platná od 1. 1. 2017

Registrovaný uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, která měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která si oprávněně půjčovala dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívala další knihovnické a informační služby. Registrace může být provedena za přítomnosti osoby v knihovně nebo pro některý typ služeb dálkově prostřednictvím internetu. Tato fyzická nebo právnická osoba se v jedné knihovně započítává pouze jednou ve vykazovaném roce.

Do počtu registrovaných uživatelů se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

Neregistrovaný uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazovaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci).

Registrovaný uživatel do 15 let

Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna si půjčovat dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a informační služby. Registrace je podmíněna souhlasem zákonného zástupce. Tato osoba se v jedné knihovna započítává pouze jednou ve vykazovaném roce. Věkem do 15 se myslí situace, kdy v období od 1. ledna do 31. prosince osoba nedovršila věk 15 let, tj. neměla v daném roce své 15 narozeniny.

Do počtu registrovaných uživatelů do 15 let se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru 2017 si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky v roce 2017 nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.


Automatizované knihovní systémy umožňují několik způsobů zápisu registrovaného uživatele pro potřeby statistiky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby si knihovny zkontrolovaly způsob nastavení svého systému a případně nastavení změnily tak, aby odpovídalo nové definici.

Nastavení pro AKVS CLAVIUS

Zapněte si v okně „Nastavení kategorií REGISTRACÍ (tabulka DEFKREG )“ vyvolaném z menu Systém–Nastavení–Kategorizace registrací zaškrtávátko [x] Dej čtenáře do seznamu registrovaných při první návštěvě v roce, platí-li loňská registrace

(Zapnete-li tuto funkci během roku, dává čtenáře mezi registrované při jejich nejbližší návštěvě, pokud již nebyli letos registrováni!)

 

zápis registrovaného uživatele

 

Zdroj

Co to je prolongace?

Prolongace výpůjčky znamená prodloužení výpůjčky. Definici naleznete na http://wiki.knihovna.cz/index.php/Prolongace.

Jak se stát členem SKIP

Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.

Postup při přihlášení

Varianta1: Vyplňte jednoduchý webový formulář

Formulář bude neprodleně odeslán předsedovi regionálního výboru SKIP, kam náležíte podle sídla (místa) Vašeho zaměstnání. Kontakty na předsedy regionálních organizací.

Předseda příslušné regionální organizace se s Vámi spojí a předá/zašle Vám řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Varianta 2: Kontaktujte se e-mailem, telefonicky či jiným způsobem přímo s předsedou regionální organizace, do níž náležíte sídlem/místem svého zaměstnání, resp. bydliště. Kontakty na předsedy regionálních organizací.

Předseda příslušné regionální organizace Vám zašle/předá řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

 

Zdroj

Vkládání výměnných souborů na web

 • přihlásím se na web jako administrátor
 • soubor nahraji do „upload“
 • Služby – napíši vhodný text (např. Knihy půjčené z Městské knihovny Horažďovice) – podbarvím a dám ikonu spojeného řetězu – „vložit odkaz“

Podobným způsobem mohu soubor odstranit – podbarvit text (Knihy půjčené z …) - rozpojený řetěz „zrušit odkaz“ a poté smažu ve „správě souborů“

 • Uložit
 • Odhlášení

Jak pracovat s výměnnými soubory v AKVS Clavius?

Nahrávání souboru:

 • nový soubor z PK Horažďovice (s červeným R) uložím na plochu
 • otevřu katalogizaci – SYSTÉM – pak najdu - import záznamu - na třech tečkách najdu příslušný soubor na ploše a pak už jen přehraji data
 • POZOR, aby se nepřehrál dvakrát! Musel by se rovněž 2× odečíst při vracení souboru!

Když se vrací soubor:

 • otevřu katalogizaci - SYSTÉM
 • oprava údajů o exempláři
 • v záložce změna údajů zaškrtnout exemplář odváděn do nadřízené knihovny a načte se kód knihy, pak další kód… atd.

Co je revize knihovního fondu a kdy se má provádět?

Revize knihovního fondu je porovnání přírůstkového seznamu se skutečným počtem knih na regálech.

Revize by měla být prováděna 1× za 5 let. Bližší informace naleznete v zákoně MK ČR č. 257/2001 Sb., § 16 a 17 ze dne 29. 6. 2001 a v prováděcí vyhlášce MK ČR č. 88/2002 Sb., § 7 ze dne 21. 2. 2002. O revizi by měl být sepsán Protokol o provedení revize.

Vyřazování knihovních dokumentů

§ 17

(1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze

a) knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům,

b) multiplikáty knihovních dokumentů,

c) knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být informačním pramenem.

(2) Knihovní dokumenty z konzervačního fondu a z historického fondu lze vyřazovat pouze se souhlasem ministerstva.

(3) Provozovatel knihovny je povinen nabídnout ke koupi knihovní dokumenty vyřazené podle

a) odstavce 1 písm. a) a b) provozovateli jiné knihovny téhož druhu, a pokud takový provozovatel odmítne, provozovateli knihovny, která je součástí školy,10)

b) odstavce 2 Národní knihovně.

Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabídne vyřazené knihovní dokumenty ke koupi jinému zájemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny, může je darovat nebo zlikvidovat.

(4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.11)

(5) Při rušení knihovny je její provozovatel povinen postupovat podle odstavců 2 až 4.

 

10) § 45 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

11) Například zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 

Zdroj

Lze nějak porovnat údaje ze statistických výkazů jednotlivých knihoven?

Údaje z roční statistiky si můžete porovnat v záložce Jak jsme na tom?

Co jsou to knihovnické standardy?

Standardy jsou minimální hodnoty pro jednotlivé knihovnické služby. Jednotlivé hodnoty, které by měla splňovat vaše knihovna si můžete ověřit v následující tabulce:

Kategorie knihoven podle počtu obyvatel Počet hodin pro veřejnost týdně Počet přírůstků k.j./rok Výdaj na nákup KF na 1 obyvatele v Kč Počet PC s internetem Počet studijních míst
1 500 5–10 45–80 25–35 1–2 4–5
501–1 000 10–15 80–150 25–35 2 6–8
1 001–3 000 15–20 150–350 25–35 2–3 9–10
3 001–5 000 20–25 350–750 25–35 3–5 10–18
5 001–10 000 25–30 750–1 500 25–35 5–7 20–28
10 001–20 000 35–45 1 500–4 000 25–35 7–10 28–40
20 001–40 000 45–50 4 000–7 500 25–35 10–15 40–75
nad 40 000 50 a více 7 500 a více 25–35 15 a více 75 a více

Další informace naleznete na www stránkách
http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/piller.htm
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni.

Kde najdu tiskopisy pro sledování statistických údajů?

Zjednodušené tiskopisy (Pomocnou evidenciDeník knihovny [aktualizováno 26. 1. 2011]) si můžete uložit přímo do počítače jako tabulku v Excelu nebo po smazání 0 vytisknout na tiskárně.

Jak správně rozepisovat výpůjčky čtenářů?

Naučné knihy rozepisujeme do tzv. čtenářských vložek do kolonky nadepsané N = naučná literatura (rozlišujeme literaturu pro dospělé a pro děti). Beletrii (krásnou literaturu) rozepisujeme do kolonky nadepsané KL = krásná literatura (rozlišujeme literaturu pro dospělé a pro děti). Pokud si čtenář půjčí časopis, tak nově nerozlišujeme, zda je časopis naučný nebo z beletrie. Výpůjčku časopisů vepíšeme do příslušné kolonky (periodika). Když má ještě čtenář nějaké dokumenty doma, tak se zapíší do poslední neoznačené kolonky = tyto dokumenty se do deníku knihovny uvádějí jako prolongace (prodloužené výpůjčky). Je nutno v evidenci rozlišit prolongaci naučné literatury a beletrie. Prolongace výpůjčky = prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby; provádí se na vyžádání uživatele.

Datum výpůjčkyCelkem sv.DospělíDěti do 15 r.PeriodikaOst. dok.
NKLNKL
10. 1.5(3)1121(3)
15. 1.5(3) 113(3)

10. ledna si čtenář vypůjčil Slovník cizích slov pro dospělé (1N), Květy (1 periodikum ), Šifru mistra Leonarda (1KL),Knihovničku večerů pod lampou a Rodokaps ( 2 periodika), Světové dějiny pro malé čtenáře a Moji první encyklopedii (2N Děti do 15 r.), Krtečka (1KL Děti do 15 r.).

Doma má čtenář 5 knih a 3 časopisy (5(3)).

15. ledna čtenáři doma zůstali 3 knihy a 3 časopisy (3(3)), půjčil si knihu Komu zvoní hrana (1 KL) a Učíme se starat o domácí zvířátka (1 N Děti do 15. r.) Celkem má tedy čtenář doma 5 knih a 3 časopisy (5(3)).

Do Deníku knihovny se započte do kolonky počet prolongací 6 (počet prodloužených knih 3 a periodik 3).

Kde zjistit, co znamenají jednotlivé definice ve statistice knihovny?

Jednotlivé definice lze zjistit vždy na začátku Deníku knihovny. Mezi nejdůležitější patří následující pojmy.

Naučná literatura = vědecká, odborná a populárně naučná literatura ve formě knihy, encyklopedie

Krásná literatura = beletrie, tj. próza, divadelní hry, poezie ve formě knihy

Periodikum = časopis, tj. dokument v tištěné nebo elektronické podobě, vydávaný s pravidelnou nebo nepravidelnou periodicitou, časopisy, noviny, sborníky

Volný výběr = knihovní fond, který je přímo přístupný uživatelům bez zprostředkování knihovníkem

Přírůstek = souhrn knihovních jednotek, které byly ve sledovaném období doplněny do knihovního fondu nákupem, darem a jsou evidovány v přírůstkovém seznamu

Úbytek = souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období vyřazeny z knihovního fondu (ztráty, poškození, aktualizace) a jsou evidovány v seznamu úbytků

Registrovaný uživatel = fyzická nebo právnická osoba, která byla během sledovaného období zaregistrována v knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) a využívat ostatní služby knihovny. Započítává se pouze 1. registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce.

Neregistrovaný uživatel = každá fyzická nebo právnická osoba, která není registrována v knihovně a která využije některou službu v knihovně formou návštěvy. Nemá oprávnění využívat absenční výpůjčky

Registrovaný uživatel do 15 let = fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a byla během vykazovaného období v knihovně nově zaregistrována nebo její registrace obnovena

Návštěvník knihovny = pro potřeby statistiky je to každý, kdo toho dne navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb (elektronické služby, návštěvník besed, školení)

Návštěvník využívající internet v knihovně = osoba, která toho dne využila internet v knihovně bez ohledu ba to, zda je či není registrovaným uživatelem knihovny

Výpůjčka = knihovnou uskutečněné a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky jednomu uživateli prezenčně nebo absenčně, zahrnuje i uživatelem požadované prodloužení výpůjčky(prolongace výpůjčky)

Prezenční výpůjčka = knihovnou registrované a zaevidované půjčení knihovní jednotky v prostorách knihovny

Absenční výpůjčka = knihovnou registrované a zaevidovaní půjčení jedné knihovní jednotky mimo knihovnu

Prolongace výpůjčky = prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby dané knihovním řádem, provádí se na vyžádání uživatele, v knihovně nebo on-line. Prolongace se statisticky eviduje a vykazuje jako další výpůjčka

Výpůjčka naučné literatury dospělému uživateli = výpůjčka vědecké, odborné, populárně naučné a encyklopedické literatury dospělému uživateli

Výpůjčka krásné literatury dospělému uživateli = výpůjčka beletrie dospělému uživateli

Výpůjčka naučné literatury dětskému uživateli = výpůjčka naučné literatury uživateli do 15 let

Výpůjčka periodika = výpůjčka každého jednotlivého sešitu periodika bez ohledu na ročník

Webová stránka knihovny = elektronická služba knihovny, která má jednotlivou doménu na internetu nebo využívá domény svého provozovatele, obsahuje základní informace o knihovně a elektronických službách knihovny

Počet návštěv webové stránky knihovny = počet návštěv webové stránky knihovny bez ohledu na počet prohlížených souborů, z prostoru knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu (viz Poradník Kde najdu počet virtuálních návštěv webové stránky?)

On– line služby = všechny služby, které knihovna poskytuje uživatelům prostřednictvím sítě, např. internetu (on-line výpůjční služby, objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček…)

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) = typ výpůjční služby, která umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od jiné knihovny v rámci státu ty dokumenty, které nemá ve svém fondu

Výměnný soubor = jednorázově dodaný a zapůjčený soubor knih a dalších dokumentů do obsluhované knihovny na určitou dobu z výměnného fondu, neřídí se zásadami meziknihovní výpůjční služby

Kulturní akce pro veřejnost = kulturní akce, které knihovna pořádá pro své uživatele i pro veřejnost např. besedy, výstavy, literární pásma

Vzdělávací akce pro veřejnost = knihovnou pořádané vzdělávací akce pro uživatele a veřejnost např. školení, kurzy, semináře

Studijní místo = místo v knihovně sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už s technickými zařízeními nebo bez nich

Počítač pro uživatele = počítač (pracovní stanice) zapojený do lokální sítě či umístěný samostatně, určený primárně pro samostatnou práci uživatelů knihovny

Počítač pro uživatele napojený na internet = počítač, který umožňuje přístup k internetu

Plocha knihovny v m2 = zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům, např. volný výběr, studovny, čítárny, nezahrnují se uzavřená skladiště, vstupní prostory, sociální zařízení

Počet hodin pro veřejnost týdně = uvede se počet hodin, během nichž je knihovna přístupna veřejnosti.

Co bych měl odevzdat s ročním statistickým výkazem?

Statistický výkaz by měl být celý správně vyplněn na základě údajů z Deníku knihovny. Statistický výkaz knihovny potvrďte razítkem (pokud nějaké vaše knihovna má), připojte souhlas se zveřejněním statistických výkazů potvrzený od vašeho obecního úřadu a komentář činnosti vaší knihovny. V případě nejasností se obraťte na region@knihovna.horazdovice.cz.

Kde najdu počet virtuálních návštěv webové stránky?

Na vašich webových stránkách klikněte na ikonu grafu (na úvodní stránce dole) a dále ze základní nabídky statistiky vyberte „Návštěvy za rok“ – tabulkové zobrazení.

Jak získám Deník knihovny?

Statistický deník knihovny si můžete sami stáhnout na odkazu knihovnam.nkp.cz. Deník však obsahuje cca 154 stran – uvažte zda by nestačil výběr stran potřebných pro vaši konkrétní knihovnu.

Co by mělo být na webových stránkách knihovny, jak často by měly být aktualizovány?

Na www stránkách knihovny by neměla chybět provozní doba knihovny, nabízené služby, technické vybavení knihovny, kontaktní údaje, knihovní řád, ceník služeb, zřizovatel. Na malých knihovnách je dobré uživatele www stránek informovat o uzavírce knihovny, o kulturních akcích v obci, o historii obce ... Lze samozřejmě použít i odkazy, např. na spolupracující knihovny, obecní úřad. Mnoho dobrých nápadů lze načerpat i z www stránek jiných knihoven. Webové stránky aktualizujte vždy, když zjistíte něco zajímavého pro veřejnost.

Jak zjistit rychlost připojení k Internetu?

K zjištění rychlosti vašeho připojení k Internetu lze použít měřič na těchto www stránkách www.dsl.cz/mereni-rychlosti.

Co potřebuji ke spuštění výpůjčního protokolu automatizovaného knihovního výpůjčního systému Clavius?

Všechny knihy musí být zapsány do AKVS (automatizovaného knihovního výpůjčního systému), ve výpůjčním systému musí být vytvořen seznam čtenářů, čtenáři by měli mít vytištěné průkazy, ve vybavení by neměl chybět skener (není bezpodmínečně nutný), tiskárna.

Nutností je zaškolení knihovníka.

Kde najdu pomoc, když neznám správnou signaturu MDT?

Pokud neznáte správnou signaturu mezinárodního desetinného třídění (MDT), pak doporučujeme databázi České MDT Online (http://cz.udc-hub.com/cs/login.php).

Při katalogizaci nevím, kde ověřit správné údaje o autorovi knihy?

Při ověřování dat o autorech používejte Databázi národních autorit Národní knihovny v Praze. Lze ji najít na aleph.nkp.cz.

Jak zjistit, zda údaje, které jsem našel v knize, jsou správné a mohu je použít při katalogizaci knihy?

Údaje, které potřebujete pro správnou katalogizaci lze ověřit v Souborném katalogu Národní knihovny ČR v Praze, který naleznete na aleph.nkp.cz. Vyhledávat v souborném katalogu lze například podle autora knihy, názvu knihy, ISBN…

Jak často bych měl aktualizovat v knihovnickém systému Clavius sdílenou katalogizaci?

Sdílenou katalogizaci je třeba aktualizovat alespoň 1× týdně, jinak ji po delší době zablokuje velký objem stahovaných dat.

Potřebuji zálohovat v knihovnickém systému Clavius?

Pravidelným zálohováním (cca 1× týdně nebo za 14 dní) lze předejít nenávratnému odstranění dat v případě selhání pevného disku nebo napadnutí virem. Zálohovat lze na CD či DVD médium, na síťový disk či pomocí nějaké služby na internetu (různá internetová úložiště).

K čemu slouží v knihovním systému Clavius obnova indexů?

Obnova indexů se používá, pokud se vyskytne v systému nějaké chybové hlášení. Obnovou indexů by se měla chyba sama opravit.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 12. 10. 2018 v 12:10