Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Název žadatele (dle žádosti)Město Horažďovice
Název projektu (dle žádosti)Seniorům Dokořán - kulturou proti stárnutí
Seniorům Dokořán

Město Horažďovice

Město Horažďovice je město s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Spravuje 7 přidružených obcí (městských částí). Celkový počet obyvatel žijících ve městě a v přilehlých částech obce je 5 535. Trvale zde žije 860 obyvatel ve věku 50 – 60 let a 1 353 obyvatel nad 60 let (údaje zjištěny k 1. 9. 2011). Volnočasové a kulturní aktivity pro seniory jsou pořádány pouze Oblastní charitou, vzdělávací pořady jsou téměř nulové. Ve městě je Dům s pečovatelskou službou o kapacitě 71 bytů a 89 obyvatel. Část aktivit projektu bude probíhat přímo v DPS, aby se senioři nemuseli namáhavě přemisťovat, a aby se akcí mohli účastnit i méně pohybliví senioři. Město Horažďovice zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. Chrání životní prostředí a zajišťuje osvětu podporující jeho ochranu. Město je dobře vybaveno v oblasti školství, vzdělávání, cestovního ruchu, kulturního dědictví a sportu. Tuto vybavenost dále rozvíjí, a to včetně sociálních služeb, práce s mládeží, péče o seniory a postižené.

Městská knihovna Horažďovice

Popis činnosti

Městská knihovna je organizační složkou města, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Knihovna je nejnavštěvovanějším kulturním zařízením ve městě. V roce 2010 ji navštívilo 21 182 návštěvníků, tedy každý občan průměrně 4x, jejím pravidelným uživatelem je téměř každý 7. občan města. Vlivem proměn ve společnosti a vzhledem k potřebám občanů města se knihovna postupně profiluje jako komunitní centrum, dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi v místě, do svých programů zapojuje Oblastní charitu, Svaz tělesně a zdravotně postižených, místní spolky, sdružení, školy a nárazově při jednotlivých akcích i celou řadu dobrovolníků.

Za podpory knihovny vznikl volnočasový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě.

Kvalifikace a předpoklady organizace pro úspěšnou realizaci projektu

Knihovna se systematicky věnuje práci s dětmi a mládeží, v posledních letech se zaměřuje také na seniory a společné aktivity celých rodin. Průměrně pořádá 100 akcí pro děti, mládež a seniory ročně. Má dlouhodobou zkušenost v úspěšném řízení projektů (viz příloha č. 5). Za projekt Prácheňsko digitálně byla 2x nominována na Knihovnu roku v kategorii Počin roku. Za aktivity v rámci projektu Děti a čtení byla v roce 2011 nominována Rodinkou Chanovice na Cenu Ď.

Od září 2011 bylo v knihovně ve spolupráci s ČZU Praha otevřeno středisko Virtuální univerzity třetího věku (dále jen VU3V).

Realizační tým

Lenka Šimonová – vedoucí knihovny – příprava, koordinace, administrativa projektů , dlouholeté řízení projektů knihovny (2005 – 2011), trenérka paměti 1. stupně.

Miluše Lešková – pracovnice knihovny – zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení, školící pracovník knihovny v oblasti ICT a školící pracovník VU3V.

Petra Tomešová – pracovnice knihovny – zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení, akcí pro dospělé návštěvníky knihovny, školící pracovník knihovny v oblasti ICT.

Partner projektu

DDM Horažďovice – je zařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a zabezpečuje volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých pro Horažďovice a okolí. Pro vzdělávání v oblasti ICT bude využita učebna DDM Horažďovice, která bude poskytnuta bezplatně.

Další osoby podílející se na projektu

Externí pracovníci, lektoři – Helena Poustková (členka České origami společnosti), Marie Malá (spisovatelka), Vlastimil Vondruška (spisovatel), Ondřej Fibich (spisovatel), Helena Vrábková (spisovatelka), Miroslava Bauerová (BADUAN–JIN), Monika Tichá (esoterika), o. s. GOADA (organizátor festivalu deskových her Goliáš a David. Sdružení GOADA propaguje deskové hry a sdružené aktivity jako alternativní způsob trávení volného času.), Jana Vejsadová (trenérka paměti 3. stupně), Petr Tomeš (fotograf),

dobrovolníci – Václav Trčka (bývalý starosta), Božena Saláková (členka ochotnického souboru), Emílie Marková.

Popis projektu

Prioritní cíl

Projekt je v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 a vytváří příznivé prostředí pro aktivní stárnutí, a to formou arteterapeutických programů, dílen za účasti profesionálních umělců a lektorů, zájmových a vzdělávacích aktivit pro seniory v kulturních oborech ve volném čase. Pořádanými aktivitami se senioři zapojí do „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“.

Celkem proběhne 22 aktivit trvajících 1–3 hodiny. Aktivity jsou spojeny do tematických celků – viz časový harmonogram.

Vzhledem k tomu, že se v našem městě žádná organizace systematicky nezabývá volnočasovými, kulturními a vzdělávacími aktivitami pro stárnoucí populaci, chtěli bychom tuto mezeru vyplnit programem pro seniory. Tím nejen snížit riziko nežádoucího vyloučení této populace ze společnosti, ale vytvořit tak podmínky pro seberealizaci a podílet se na vytváření návyků seniorů aktivně žít a zapojit se do celoživotního vzdělávání (na projekt navazuje možnost seniorů absolvovat programy Univerzity třetího věku).

Studie potvrzují, že mentální úroveň lze pomocí mozkové aktivity udržet i ve třetím věku na dobré úrovni. Zdravý aktivní život může zpomalit i tempo stárnutí, přirozený úbytek svalové síly a pohyblivosti. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu.

Kultura je přirozeným polem působnosti knihovny – proto jsou programy zaměřeny zejména na knihy, setkání a besedy se spisovateli. Žádný projekt by však neměl být jednostranný, proto jsme jej obohatili o prvky, které napomáhají starším spoluobčanům v udržení životní aktivity, a do budoucna tak snižují riziko sociálního vyloučení. Skladbou programů tak projekt přispívá k naplnění kulturních a duchovních potřeb seniorů. Aktivní způsob života seniorů přispívá také ke zlepšení mezigeneračních vztahů (senioři se před vnoučaty a jejich vrstevníky snáze rozpovídají, dochází tak k předávání hodnot, zkušeností a rozvoji solidarity).

Díky šetření v souvislosti s Komunitním plánem v r. 2007 bylo zjištěno, že senioři se nezúčastňují místních kulturních aktivit (divadlo, kino, koncerty) ze dvou důvodů – nedostatek informací, pocit sociální izolovanosti (odpovědi typu „Nemám s kým jít.“). Projektem bychom chtěli tyto dva aspekty eliminovat, a pomoci této skupině občanů s orientací v informačních zdrojích na Horažďovicku, a napomáhat k vytvoření komunity aktivních seniorů, kteří se spřátelí a budou společně využívat kulturní nabídku města určenou pro širokou veřejnost.

Vedlejší cíl

Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, může být přínosné i pro celou společnost. Knihovna má zkušenosti i s prací dobrovolníků, kteří pomáhají nejen při organizování akcí pro děti, ale i dalších kulturních aktivit. Práci dobrovolníků bychom chtěli ještě více rozvinout a při pořádání akcí, určených seniorům, podchytit ty aktivnější pro dobrovolnickou práci v klubu pro seniory s názvem Dokořán, který bychom chtěli v budoucnosti při knihovně otevřít. Náplní klubu by bylo nejen sdružování lidí se zájmem o dění v obci, ale i koordinování nabídek dobrovolnické práce.

Využití metod

Biblioterapie – léčebné a podpůrné účinky četby. Setkání a besedy se spisovateli – Marie Malá, Vlastimil Vondruška, Ondřej Fibich – předávání poznatků ze spisovatelské praxe, kterou mohou senioři využít pro zahájení vlastní tvorby. Trénování paměti – prostředek k udržení aktivního přístupu k životu. Školení v oblasti informačních technologií – za účelem získávání poznatků nejen z oblasti kultury. Přednášky – v oblasti alternativního přístupu ke zdraví. Deskové hry – moderní deskové hry jsou platforma, která nenásilně spojuje různé věkové kategorie či názorové skupiny, umožňuje aktivně trávit volný čas, tříbí logiku, bystrost, rychlost, motoriku, u starších nahrazuje trénování paměti. BADUAN – JIN – tyto cviky rozvíjí nejdůležitější tělesné systémy, i přesto mohou být praktikovány bez rizika všemi osobami jakéhokoliv věku a beze strachu z poranění. Udržení dobré tělesné kondice je základní podmínka pro aktivní stárnutí. Origami – osvědčilo se jako součást sociální terapie, ať už při léčbě závislostí, nebo jako podpůrná arteterapie u psychicky a fyzicky nemocných či osamělých lidí. Zlepšuje prostorové vidění, trpělivost, šikovnost. Podporuje vlastní kreativitu a sebevědomí, působí relaxačně a pozitivně.

Časový harmonogram projektu

Předprojektová fáze

 1. Předběžný průzkum, proškolení pracovníků (2010/2011)
 2. Příprava projektu (srpen– září 2011)
 3. Podání žádosti (září 2011)

Projektová fáze

 1. Propagace projektu (leden – listopad 2012)
 2. Horažďovické střípky aneb Fotovzpomínání – v místním měsíčníku Horažďovickém obzoru bude každý měsíc zveřejněna 1 fotografie, odpovědi budou zasílány prostřednictvím internetového i papírového formuláře – varianta trénování paměti, trénování postřehu a vnímání svého okolí (leden – prosinec 2012)
 3. Šumavské putování za krajinou a lidmi – čtení na pokračování z knih Marie Malé, autorky knih o Šumavě. Ukázka tvorby regionální literatury (8., 15., 22., 29. únor 2012)
 4. Malé sladké čtení – beseda se spisovatelkou Marií Malou – zakončení čtení na pokračování (14. březen 2012)
 5. Tajemství duše – čakry, meridiány, barvy (18. duben 2012)
 6. Hrátky s pamětí (2., 16., 30. duben, 14. květen 2012)
 7. I dospělí si mohou hrát – zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů – společná akce pro seniory se svými rodinami. Ve spolupráci s o. s. GOADA (28. květen 2012)
 8. Tajemství těla – BADUAN–JIN – společné cvičení (16. květen 2012)
 9. Toulky městem – procházky městem spojené se čtením z kronik (17. květen, 14. červen 2012)
 10. Čtení na hradbách, aneb Prácheňským krajem s Ondřejem Fibichem – autorské čtení ze známých a méně známých pověstí (27. červenec 2012)
 11. Senioři on-line – o VU3V a dalších formách vzdělávání pro seniory (30. srpen, 5. listopad 2012)
 12. Zjišťování navazujících zájmů a potřeb cílových skupin (leden – srpen 2012)
 13. Příprava pokračujícího projektu pro rok 2013 (září 2012)
 14. Čtení z Letopisů královské komory – čtení na pokračování z knih Vlastimila Vondrušky (5., 12., 19., 26. září 2012)
 15. Počítač přítel nebo nepřítel – základy práce na PC a internetu, spojená s ukázkami, kde hledat informace ke kulturnímu dění v regionu (1., 15. říjen 2012)
 16. Středověkem křížem krážem – beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou – zakončení čtení na pokračování (3. říjen 2012).
 17. Tajemství těla – BADUAN–JIN – společné cvičení (17. říjen 2012)
 18. Tajemství duše – čakry, meridiány, barvy (7. listopad 2012)
 19. Během prvního roku projektu Seniorům Dokořán budou zjišťovány další zájmy cílové skupiny
 20. Zhodnocení projektu (prosinec 2012)

Propagační strategie

Informace o projektu a pořádaných akcích budeme podávat prostřednictvím regionálního a místního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník). Propagace proběhne i v Plzeňském rozhlasu. Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz. Seniory bychom rádi oslovili také skrze jejich děti a vnoučata. Senioři se často z různých důvodů neodhodlají programů zúčastnit, ale tlak mladší generace by mohl být příznivý – proto bychom rádi vytvořili plakátky oslovující i tuto cílovou skupinu s textem (Pošli babičku a dědu za kulturou!). Provedení plakátku (1000 ks – 210x200 mm, 1 lom, matná křída, 135–150 g/m2 , barevný oboustranný tisk). Propagační materiál bude vydán k dlouhodobější propagaci projektu s možností vložení podrobného programu a časového harmonogramu v daném roce (DL, černobílý oboustranný tisk).

Popis projektu

Popis projektu (pdf, 120 kB)

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 3. 2014 v 14:03